המשרד מתמחה בעריכת צוואות  לרבות צוואת יחיד וכן צוואה הדדית, בהגשת בקשות לרשם הירושה לצו ירושה ולצו קיום צוואה וכן ברישום הצווים הללו במרשמים הרלבנטיים לרבות בפנקסי לשכת רישום המקרקעין (הטאבו).

עו"ד בן ארי הינו מוסמך משרד המשפטים לעריכת יפוי כח מתמשך.

התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מאפשר לכל אדם בגיר, למנות כיום, בעודו צלול, מיופה כח , אשר יקבל בעבורו

החלטות, אם וכאשר יקלע למצב בו לא יבין בדבר, מחמת הדרדרות בריאותית, דמנציה, ארוע מוחי ,תאונה וכו'.

ניתן למנות מיופה כח אחד או יותר , לחילופין או במשותף , וכן ניתן לקבוע מיודעים אשר יהיו זכאים לקבל דיווח על  פעולות מוגדרות מראש של מיופה הכח.

יפוי הכח המתמשך יכול שיתייחס לעניינים רכושיים, אישיים ורפואיים , כולם או חלקם.

במסגרת יפוי הכח יכול הממנה ליתן הנחיות מקדימות בכל אחד מהתחומים דלעיל.  למשל: באיזה סדר לממש את נכסיו של הממנה על מנת לממן את קיומו, האם להותיר את הממנה  בביתו ולהעסיק בעבורו מטפל או שמא להעבירו לבית דיור מוגן, איזה חלק משגרת חייו ופעילויותיו של הממנה לשמר גם כאשר כבר לא יבין בדבר, האם לקבל טיפולים רפואיים מסויימים אם לאו ועוד ועוד.

ניתן לערוך יפוי כח מתמשך רק על ידי עורך דין אשר עבר הסמכה מתאימה  של משרד המשפטים. עורך הדין יסביר לממנה על כל האפשרויות הפתוחות בפניו במסגרת עריכת  יפוי הכח המתמשך, יכין את יפוי הכח, יחתים את הממנה ואת מיופה הכח ויפקיד את יפוי הכח אצל האפוטרופוס הכללי באמצעות מערכת  מקוונת יעודית.